Swipe right for the side column / extra details.
(or click on the ellipsis on the left side of the screen)

Laerskool Louis Trichardt

In ooreenstemming met die Grondwet van Suid-Afrika, sal daar op geen wyse  teen enige leerder gediskrimineer word ten opsigte van ras, taal, geloof, kultuur, geslag, kleur of godsdiensoortuiging nie. Die skool fundeer sy opvoedingstaak in die Christelike leer en beskou sy Christelike karakter as sy prinsipiële basis, sonder om te diskrimineer teen andersdenkendes. Die diversiteit van verskillende kulture word erken As onderwysinstelling stel die skool hom ten doel om sy opvoeding en onderrig sodanig te verrig dat die gevestigde hoë akademiese standaarde gehandhaaf sal word en dat elke leerder volgens sy/haar vermoë sal kan presteer.

In accordance with the Constitution of South Africa, there will be no form of discrimination against any learner based on race, faith, culture, gender, colour, language or religious persuasion. The school founds its educational duty on Christian principles, which will constitute its point of departure, without discriminating against those who hold a different view. The school acknowledges the diversity of character. As an educational institution, the school has as its goal to carry out its mandate of education in such a manner that the established excellent academic standards are maintained and that every learner be allowed to perform according to his or her ability.

Location Map